با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت:

تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه درخارج از کشور

دولت

بر این اساس افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وعلوم تحقیقات وفناوری تامین خواهد شد.

با تصویب هیئت وزیران مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور تعیین شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده 9 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشوررا تعیین کرد.

بر این اساس افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وعلوم تحقیقات وفناوری تامین خواهد شد.

همچنین با تصمیم دولت، این مصوبه از تاریخ 1/1/1393 لازم الاجراست.

کد N397321