کمیسیون شوراها ابهام در اعضای کمیسیون احزاب را بررسی می‌کند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی بر ابهام در خصوص اعضای کمیسیون احزاب در این طرح تاکید کرده و برای رفع ابهام این موضوع به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شد.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با 153 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200  نماینده حاضر در جلسه به دلیل ابهام در اعضای کمیسیون احزاب  با ارجاع ماده 10 این طرح  به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 10 این طرح آمده است به منظورصدور پروانه جهت  تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن های اقلیت های دینی و انجام وظایف تسریع شده در این قانون کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌گردد:

1-نماینده دادستان کل کشور

2-نماینده رئیس قوه قضائیه

3- دو نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت

4-معاون سیاسی وزارت کشور

5-نماینده وزارت اطلاعات

6-دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب

همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است اعضای موضوع این ماده باید ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند. وزارت کشور موظف است حداکثر تا ده روز پس از آن اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.

در تبصره دو این ماده آمده است اعضای کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

از سویی دیگر در تبصره سه این ماده ذکر شده است که نحوه برگزاری انتخابات برای معرفی نمایندگان بند 3 موضوع این ماده به پیشنهاد معاون سیاسی وزیر کشور و تصویب کمیسیون ماده 10  این قانون می‌باشد.

در تبصره 4 این ماده تاکید شده که کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان ها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت نماید. همچنین در تبصره 5 این  ماده گفته شده است که جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع اعضای حاضر کمیسیون معتبر می‌باشد.

 تبصره 6 این ماده اضافه می‌کند که اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش بینی می شود ذیل ردیف مستقل لحاظ می گردد.

در تبصره 7 این ماده آمده است معاون سیاسی وزیر کشور رئیس کمیسیون است و نائب رئیس با رای اکثریت مطلق اعضا و زیان اعضا انتخاب می‌شود دبیر کمیسیو به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رای اکثریت نسبی اعضا انتخاب می شود چنانچه دبیر از میان اعضا نباشد بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند.