دکتر ولایتی در گفتگو با مهر:

تشتت میان اعضای 1+5 /آشنایی 30 ساله با تیم مذاکره کننده دارم/ مادامیکه در چارچوب ترسیمى رهبری حرکت کنند مورد تأیید نظام و مردم هستند