استاد دانشگاه بیروت در گفتگو با مهر:

انتقاد از موضع خفت بار اعراب در قبال غزه/ اسرائیل جنگ علیه محور مقاومت را تکمیل کرد