تحلیل رسانه های خارجی از نخستین روز دیدار وزیران خارجه 1+5 و ایران در وین