با تصویب هیات دولت:

پنج هزار میلیارد ریال بدهی وزارت نیرو تسویه می شود

مصوبات 93,بدهی وزارت نیرو

تهران- ایرنا- هیات وزیران موافقت کرد بدهی های قانونی شرکت های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی تا سقف پنج هزارمیلیارد ریال با اعلام وزیر نیرو با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد بند «ر» تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 موافقت کرد بدهی های قانونی شرکت های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی وحقوقی وتعاونی تا سقف پنج هزارمیلیارد ریال با اعلام وزیر نیرو با بدهی همان اشخاص بایت اقساط واگذاری به صورت جمعی- خرجی از محل ردیف های (310503)موضوع بند «ر» تبصره 3 قانون بودجه سال 1393کل کشور (موضوع ردیف 0310513جدول شماره 5 پیوست قانون یاد شده )و 101000جدول شماره 8 قانون مذکور بر اساس مراحل زیر تسویه شود:

الف-با اعلام وزیر نیرو و پس از تایید بدهی های قانونی شرکت های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی وحقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تایید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی قابل انجام است.

ب-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری طبق توضیحات ذیل جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار ومبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدام می کند.

ج- معادل مبلغ تسویه شده ، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت های ذیربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یادشده درآمدمحسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

د-با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی ( تسویه بدهی اسخاص) وخزانه داری کل کشور( انعکاس عملیات جمعی – خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود.

این مصوبه در جلسه هشتم تیرماه 93 هیات دولت تصویب شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز آن را 14 تیرماه جاری برای اجرا ابلاغ کرد.

سیام(1)1429**1336
کد N387790