حدود 50 درصد رای دهندگان ترکیه از ریاست جمهوری اردوغان حمایت می کنند

انتخابات ریاست جمهوری

آنکارا - ایرنا - نتایج یک همه پرسی در ترکیه نشانگر حمایت 49.5 درصد رای دهندگان ترک از ریاست جمهوری ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر فعلی ترکیه است.

نتایج این نظرسنجی که از سوی موسسه تحقیقاتی ˈگنارˈ ترکیه انجام شده نمایانگر این است که 35 درصد رای دهندگان ترک از نامزدی ریاست جمهوری ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ نامزد مشترک احزاب ˈجمهوری خواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ حمایت می کنند.

ˈاحسان آکتاشˈ مدیر موسسه تحقیقاتی ˈگنارˈ در تشریح نتایج نظرسنجی یاد شده گفت: دستکم 20 درصد از رای دهندگان منتسب به حزب ˈحرکت ملیˈ و 7 درصد رای دهندگان منتسب به حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ در انتخابات ریاست جمهوری که دهم آگوست برگزار خواهد شد، به اردوغان رای خواهند داد.

به گفته آکتاش تا دهم آگوست طبق محاسبات انجام شده درصد آرای اردوغان به 55.2 درصد خواهد رسید و وی در دور نخست به ریاست جمهوری برگزیده خواهد شد.

آکتاش درصد آرای ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب ˈدمکراتیک خلق هایˈ ترکیه دیگر نامزد ریاست جمهوری ترکیه را نیز حدود 9 درصد خواند.

ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ در روزهای گذشته طی سخنانی گفته بود انتظار دارم که 60 درصد آراء را کسب کنم.

به گفته ناظران آگاه، اگر تا زمان برگزاری انتخابات تحول غیر مترقبه و بسیار مهمی در جامعه ترکیه رخ ندهد، اردوغان بیشترین بخت را برای انتخاب در پست ریاست جمهوری دارد.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 19 مرداد برگزار می شود و اگر نامزدی نتواند حد نصاب آرا را کسب کند، انتخابات دور دوم در روز دوم شهریور برگزار خواهد شد.

خاورم**2012**7074**1275
کد N383412