مردی با نقاب اسب به اوباما دست تاریخی داد!

کد N382872