در گفتگو با مهر عنوان شد؛

احتمال تجزیه افغانستان و آغاز جنگ قومی/ نشست امروز سرنوشت ساز است