با نظارت صليب سرخ؛

شهروندان لبنانی از اسرائيل به كشور خود بازگردانده می شوند

آفریقا و خاورمیانه

كميته‌ بين‌المللي صليب سرخ روند بازگشت سه شهروند لبنانی را از سرزمین های اشغالی تسهيل كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر كميته‌ بين‌المللي صليب سرخ در بیروت، مراسم تحويل روز پنج‌شنبه دوازدهم تير با حضور نمايندگان كميته‌ بين‌المللي صليب سرخ در رأس‌ناقوره در مرز لبنان و رژیم صهیونیستی انجام شد.

"فابريتزيو كاربوني"‌ رئيس نمايندگی كميته‌ بين‌المللي صليب سرخ در لبنان گفت: بازپيوند كساني كه زندانی شده و يا به دليل درگيری مسلحانه از خانواده‌ خود جدا شده‌اند با ديگر اعضای خانواده و حفظ تماس بين آن‌ها، از مسئوليت‌های بشردوستانه‌ كميته‌ بين‌المللي صليب سرخ است. ما به عنوان يک ميانجی‌ بی‌طرف و بنا به درخواست خانواده‌ها و مقامات اسرائيلی و لبنانی و با رضايت كامل تمامی طرف‌ها عمل می كنيم.

كمی پيش‌تر در سال جاری ميلادی نیز يک شهروند لبنانی ديگر به همين شيوه به وطن خود بازگشت. كميته‌ بين‌المللي صليب سرخ به عنوان بخشی از این عمليات، همچنين جسد يک لبنانی ديگر را نيز بازگرداند. گفتنی است سال گذشته، اين سازمان مبادله‌ هشت نفر و بازگرداندن بقايای شش نفر ديگر را بين رژیم صهیونیستی و لبنان تسهيل نمود.

كميته‌ بين‌المللی صليب سرخ از 1967 حضوری دائمی در لبنان داشته است تا به غيرنظاميانِ قربانی درگيری مسلحانه و ديگر خشونت‌های داخلی كمک‌رسانی نموده و بر مبنای عملكردی كاملا بی‌طرف و بی‌غرض از آ‌ن‌ها حمايت كند.