تصویب آیین‌نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

دولت

بر اساس تبصره این ماده قانونی کشتی های غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص از (25) تا (50) تن از ابتدای سال 1396 مشمول مقررات این ماده می باشند.

آیین نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این آیین‌نامه با اشاره به ایجاد دفتر ثبت نفت آمده است، این دفاتر جزء اسناد قابل استناد کشتی‌ها و تاسیسات نفتی بوده و قابل ارایه در مراجع قضایی است و تاسیسات نفتی و نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آب‌های موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند مکلفند دفتر مذکور را بر اساس مفاد این آیین نامه نگهداری کنند.

در این آیین‌نامه همچنین در خصوص الزامات دفتر ثبت نفت هم آمده است: ثبت اطلاعات در دفتر ثبت نفت باید به طور صحیح و کامل صورت گیرد و مشخصات کشتی یا تاسیسات نفتی باید در ابتدای دفتر ثبت نفت و بالای همه صفحات آن درج شود.

همچنین پایان هر صفحه از دفتر ثبت نفت باید توسط فرمانده کشتی یا مسئول تاسیسات نفتی یا نفتکش و شناور امضاء و مهر شود.

ضمناً تحویل هر گونه مواد زاید نفتی به تسهیلات دریافت مواد زاید و هرگونه خرابی یا از کار افتادگی تجهیزات مربوط به عملیات جداسازی نفت باید در دفتر ثبت نفت درج شود.

این آیین‌نامه می‌افزاید هرگونه تخلیه یا دفع نفت که به منظور نجات جان اشخاص یا رفع خطر از نفتکش، تاسیسات نفتی، شناور و کشتی غیرکنوانسیونی یا در اثر سانحه یا هر شرایط ناخواسته دیگر صورت گرفته باشد باید به همراه دلایل مربوط در دفاتر ثبت نفت ثبت شود.

دفتر ثبت نفت هم باید در محلی نگهداری شود که به راحتی برای بازرسین در دسترس باشد.

بر اساس مواد دیگری از این آیین نامه هر کشتی غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص (400) تن و بیشتر و هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص(150)تن وبیشتر مکلف است اطلاعات و گزارش‌های مربوط به عملیات محوطه موتورخانه را در هنگام عملیاتی همچون برداشت آب توازن یا شستشوی مخازن سوخت، جمع آوری، انتقال و تحویل بازمانده نفت (لجن)، تخلیه یا دفع آب خن و یا سوختگیری یا دریافت روغن روان کننده بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – عملیات فضای موتورخانه (کشتی کنوانسیونی)ثبت و نگهداری کند.

همچنین هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص (150) تن و بیشتر مکلف است اطلاعات و گزارش‌های مربوط به عملیات بار و توازن خود را در هنگام انجام عملیاتی همچون بارگیری یا تخلیه کالای نفتی، پاکسازی و شستشوی مخازن کالا، تخلیه آب توازن و تخلیه آب از مخازن لجن و دفع پسماندها بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفترثبت– عملیات فضای موتورخانه (کشتی کنوانسیونی)ثبت ونگهداری کند.

بر اساس مواد دیگر این آیین‌نامه هر کشتی نفتکش با ظرفیت ناخالص کمتر از (150) تن و هر کشتی غیرنفتکش با ظرفیت ناخالص از (50) تا (400) تن و هر کشتی مسافری با ظرفیت حمل (40) نفر مسافر و بیشتر مکلف است اطلاعات و گزارش‌های مربوط به فضای موتورخانه را در هنگام عملیاتی همچون شستشوی مخازن سوخت، جمع آوری، انتقالو تحویل بازمانده نفت، دفع و تخلیه آب خن بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – عملیات فضای موتورخانه (کشتی کنوانسیونی)ثبت ونگهداری کند.

بر اساس تبصره این ماده قانونی کشتی های غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص از (25) تا (50) تن از ابتدای سال 1396 مشمول مقررات این ماده می باشند.

در ماده دیگری از این آیین نامه آمده است: هر کشتی نفتکش غیر کنوانسیونی با ظرفیت ناخالص کمتر از (150)تن مکلف است اطلاعات و گزارش‌های مربوط به عملیات بار وتوازن خود را هنگام بارگیری یا تخلیه کالای نفتی پاکسازی و شستشوی مخازن کالا، تخلیه آب توازن و دفع پسماندها بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – بارکشتیهای غیرکنوانسیونی ثبت و نگهداری کند.

تاسیسات نفتی هم مکلفند اطلاعات و گزارش‌های مربوط به عملیات تلمبه خانه و مخازن خود را هنگام شستشوی مخازن نفت یا مخازن سوخت تاسیسات جمع آوری انتقال وتحویل بازمانده نفت و سوختگیری یا دریافت روغن روان کننده به صورت فله بر اساس عملیات مخزن به مخزن تکمیل و در دفتر ثبت نفت – تاسیسات نفتی(فضای تلمبه خانه ومخازن) ثبت ونگهداری کند. بر اساس این آیین نامه بازرسان ذیصلاح می توانند در هر زمانیدفتر ثبت نفت کشتی، سکو یا تاسیسات نفتی را مورد بازرسی قرار دهند.همچنین سازمان باید بر اساس زمان بندی ابلاغی خود از دفاتر ثبت نفت کشتی ها وتاسیسات نفتی بازرسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه برای اجرای مجازاتهای تعیین شده در قانون اقدام نماید.

این مصوبه در تاریخ 8/3/93 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردیده است.

کد N378557