مفتح در تذکر آیین نامه ای مطرح کرد:

ضرورت ارجاع طرح بازنشسته کردن روستاییان در سن بازنشستگی به کمیسیون بهداشت برای بررسی بیشتر

مجلس

طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند برای بررسی های بیشتر باید به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع داده شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکر آیین نامه ای گفت: براساس ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شوند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده 143 گفت: طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند برای بررسی های بیشتر باید به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع داده شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آیین نامه در بررسی طرح های یک شوری عنوان می شود که اگر کمیسیون مربوطه نظر بر رد طرح یا لایحه ای داشته باشد که کلیات آن به تصویب رسیده باید طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.

باهنر در پاسخ به تذکر آیین نامه ای گفت: این تذکر درباره طرح ها و لوایح عادی صدق می کند و در بررسی طرح های یک فوریتی و دو فوریتی چاره ای جز بررسی یک شوری طرح مذکور نیست.

کد N376084