صادق خرازی:ما در گذشته مذاکره نمی کردیم،یک نفرپیغام ما را می برد و برمی گشت/ رفتارامریکاعوض نشده

گفت وگوی صادق خرازی سفیر اسبق ایران در فرانسه با روزنامه آرمان را می خوانید:

کد N375790