تصاویری از حضور هزار فلسطینی خشمگین در تشیع پیکر أبوخضیر

کد N373722