هیات دولت تصویب کرد/

اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

گمرکی,تصویب هیات دولت

تهران- ایرنا- با اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی کشور، گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، گمرک همچنین در موقع صدور قبض موظف است وجه سپرده را به حساب های موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- واریز کند.

هیات دولت در جلسه چهارم تیرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد ماده 164 قانون امور گمرکی مصوب 1390 با اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه شماره 262758/ت47775ه مورخ 29/12/1391 موافقت کرد.

براساس این مصوبه در ماده 203 عبارت ˈ اشخاص تحت حسابرسیˈ به عبارت ˈدر ارتباط با موضوع رسیدگی ˈ اصلاح شد.

همچنین هیات وزیران ضمن موافقت با حذف ماده 205 این آیین نامه ،ماده 220 وتبصره 1 آن را به شرح زیر اصلاح کرد؛

ماده220- گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب های موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- واریز کند.

در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

بنابر تبصره 1 چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود .برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ نهم تیرماه 93 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است .

سیام**7261*1580
کد N372592