دیلی میل:

موشکهای بالستیک داعش از کار افتاده و بی‌خطر هستند