عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در گفتگو با مهر:

اعمال داعش با روح واقعی اسلام سازگار نیست/وظیفه متفکران و علمای اسلام روشنگری است