شورای نگهبان «اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» را تأیید کرد

مجلس

اصلاحیه اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را پس از بررسی، مغایر شرع و قانون اساسی نشناخت.

به گزارش ایلنا، اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ 3 اردیبهشت ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب جلسه مورخ 10 اردیبهشت‌ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاحیه اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N365374