تحولات افغانستان/

آغاز به کار رئیس جمهوری جدید پس از ماه رمضان/ والی پکتیکا فایل صوتی منسوب به خود را جعلی خواند