45 تروریست در منطقه حمرین عراق کشته شدند

کد N365152