اتحادیه اروپا به روسیه اولتیماتوم داد/ امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا