تعارض وانفعال فرهنگی را برطرف سازیم

سیاسی

"جامعه بی تعارض، جامعه ای با سلامت، و جامعه ای که منفعل نیست، مستقل است."

 

رشد و "تحول" درادبیات روان شناختی و جامعه شناختی، بطئی وکند، و البته به سمت انسجام بیشتر ویا پراکندگی بیشتر صورت می پذیرد.  رشد وتحول فرهنگی و هویتی نیز این چنین است. این حرکت بطئی وآرام درمسیر پکپارچگی و یا عدم انسجام و پراکندگی درحرکت است. اصلِ بطئی بودن حرکت های هویتی و فرهنگی، زمینه های غفلت  فردی واجتماعی را درانسان وسیاستگذاران فراهم می سازد.  نتیجه غفلت های مستمر را می توان به "کاهش دغدغه های فرهنگی" درمتولیان فرهنگ دروهله اول، و دروهله دوم درمیان آحاد جامعه  تعبیر نمود. وقتی دغدغه ها کمرنگ می شوند، یعنی آدمها درباره چنین موضوعاتی کمتر فکر  کنند، ارزشهای هویتی وفرهنگی  از حیطه" دستورکارذهنی"  آنان خارج می شود. برای چنین آدمهایی، مسایل دیگری که به درجه مسایل اصلی نیست، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

      تضعیف ارزشها و فرهنگ دینی به عنوان اساس هویت ما، "قداست شکنی" نسبت به مبانی دینی، ترویج "اباحی گری" و "غیرت زدایی" ازجامعه، ترویج "تجمل گرایی" و "تغییر ذائقه های ارزشی" جامعه به هرشکل واز هرزبان، موجبات تحقیر واستحاله فرهنگ خودی را فراهم می سازد. این تحقیر، همان رعبی است که باعنوان" رعب فرهنگی" می توان ازآن یادکرد.

       طبیعی است برای برون رفت ازچنین فضایی که به رعب فرهنگی وانفعال ما درقبال فرهنگهای دیگر می انجامد، "مهندسی فرهنگی" و رفع تعارض های فرهنگی درجهت "اندام وارگی فرهنگی" مبتنی برارزشهای ایرانی اسلامی وانقلاب اسلامی است.  ترویج و کاربست سند مهندسی فرهنگی به شرط آنکه همه دستگاهها باآن پیوند عاطفی برقرارکنند وخودرا ملزم به اجرای آن نمایند.؛  اگر محقق شود ، می تواند بندریج زمینه اندام وارگی ویکدست شدن هنجارها و  ارزشهای فرهنگی را سامان دهد.

"جامعه بی تعارض، جامعه ای با سلامت وجامعه ای که منفعل نیست، مستقل است."

 

کد N361436