یک عکس یک خبر/

عذرخواهی نماینده پارلمان ژاپن از همقطارش رسانه ای شد