استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

کشورهای منطقه مسئول اصلی جلوگیری از گسترش بحران هستند/اوباما به محدودیتهای قدرت آمریکا واقف است