صبح امروز صورت گرفت:

تجمع مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای مقابل مجلس

مجلس

تعدادی از مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای با تجمع مقابل مجلس خواستار پیگیری اجرای مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای از سوی نمایندگان مجلس شدند.

تعدادی از مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای در پی اجرایی نشدن مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیتشان امروز صبح مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ تعدادی از مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای در پی عدم اجرای مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیتشان صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع کنندگان خواستار پیگیری اجرای مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای از سوی نمایندگان مجلس هستند.

کد N355518