عبداللهی از معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور رفت

وزارت کشور

فارس نوشت:

علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از این وزارتخانه رفت.

 عبداللهی از سوي سرلشکر فيروزآبادي به سمت معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی منصوب شده است.

1717

 

کد N352587