برگزاری اولین جلسه شورای تهیه و تدوین سند راهبردی وزارت کشور

دولت

افتخاری رئیس مرکز و ریاست شورای تصمیم در ابتدا ضمن تشکر از حضور نمایندگان حوزه های 17 گانه وزارتی، جایگاه، فلسفه وجودی، وظایف و اختیارات شورا را بیان کردند.

اولین جلسه شورای تهیه و تدوین سند راهبردی وزارت کشور در مرکز مطالعات راهبردی و آموزش برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اولین جلسه شورای تهیه و تدوین سند راهبردی وزارت کشور(تصمیم) به حکم رحمانی‌فضلی، در مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور تشکیل شد.

افتخاری رئیس مرکز و ریاست شورای تصمیم در ابتدا ضمن تشکر از حضور نمایندگان حوزه های 17 گانه وزارتی، جایگاه، فلسفه وجودی، وظایف و اختیارات شورا را بیان کردند.

در ادامه اعضا با مروری بر نقاط قوت و ضعف تجارب پیشین نسبت به تصویب جدول زمانی، شیوه اجرایی و نحوه فعالیت دبیرخانه تصمیم گیری کردند، بنا به اظهار آقای شهرکی، مسئول دبیرخانه تصمیم، جلسه بعدی شورا چهارشنبه مورخ 4/4/1393 برگزار خواهد شد.

کد N350162