الریاض منتشر کرد؛

نخستین تصویر از شاهزاده غمگین پس از برکناری از قدرت