گزارش خبرنگار اعزامی مهر؛

ظریف وین را به مقصد تهران ترک کرد