منطقه کرابله در غرب الرمادی عراق از چنگال داعش آزاد شد

کد N347534