انتخاب ایران به عنوان معاون کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل

سازمان ملل,نماینده ایران

نیویورک- ایرنا - مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا نماینده جمهوری اسلامی ایران را به عنوان معاون کمیته حقوقی (ششم) این سازمان انتخاب کرد.

به گزارش ایرنا، کمیته حقوقی مجمع همه ساله موضوعات مهم حقوقی بین المللی، تروریسم، حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی، مراجع حقوقی بین المللی و سایر موضوعات حقوقی مرتبط با فعالیتهای سازمان ملل را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و پیش نویس قطعنامه های مربوطه را پس از مذاکرات کارشناسی، برای تصویب در صحن علنی مجمع پیشنهاد می کند.

ˈحسین قریبیˈ، رایزن حقوقی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برای این سمت پیشنهاد شده بود که با تائید اعضای مجمع به این سمت برگزیده شد.

اروپام 1908 ** 1551
کد N346055