کارشناس افغان در گفتگو با مهر:

امضای پیمان راهبردی نقض قانون اساسی افغانستان است/ گمانه زنی درباره عدم شفافیت انتخابات