در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیامدهای عدم امضای پیمان راهبردی/ تقلب گسترده در دور دوم انتخابات افغانستان