کرونا، بیماری ای با دامنه ای محدود ولی هولناک

کد N340398