کیهان: کتیبه منقوش به نام محمدرضاپهلوی هنوز در نیشابور نصب است

روزنامه کیهان گزارش یکی از مخاطبان خود را به شرح زیر منتشر کرده است:

در کنار آرامگاه عمرخیام در نیشابور دو کتیبه سنگی دیده می‌شود که بر روی دیوار آویزان است. غرض نام محمدرضا پهلوی است که بر روی یکی از این کتیبه‌ها حک شده ولی با گذشت 35 سال از انقلاب برای تعویض آن اقدام نمی‌شود. چه کسی در این قصور مسئول است؟

17302

کد N339212