یک عکس یک نگاه/

السیسی؛ از فرماندهی ارتش تا شرکت در ماراتن دوچرخه سواری قاهره