شیوه اعلام حالت فوق العاده در عراق

آفریقا و خاورمیانه

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: وخامت اوضاع امنیتی در عراق و تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام سبب شده است که نخست وزیر و معاون رئیس جمهوری عراق از پارلمان عراق بخواهند که در این کشور حالت فوق العاده اعلام کند.

پس از یورش داعش به موصل و اشغال آن نوری المالکی نخست وزیر عراق از پارلمان خواست که حالت فوق العاده اعلام کند و برخی اخبار ضد و نقیض درباره جلسه پارلمان در روز پنجشنبه منتشر شد.خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهوری عراق نیز خواستار برگزاری نشست پارلمان و اعلام حالت فوق العاده در این کشور شد.

اما ماده ای که مطابق آن در عراق حالت فوق العاده اعلام می شود ماده 61 قانون اساسی این کشور است که بر اساس آن موافقت با اعلام جنگ یا حالت فوق العاده با اکثریت دوسوم و به درخواست رئیس جمهور یا نخست وزیر است.

حالت فوق العاده به مدت سی روز و قابل تمدید است.در هنگام اعلام جنگ یا حالت فوق العاده به نخست وزیر اختیارات لازم برای اداره کشور داده می شود.نخست وزیر درباره اقدامات انجام شده و نتایج آن گزارشی ظرف پانزده روز پس از پایان آن ارائه می کند.