فابیوس:

باید با ارکان نظام سوریه گفتگو شود اما با "اسد" نه

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه فرانسه تنها راه خروج سوریه از بحران کنونی را راهکار سیاسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: راهکار سیاسی تنها راه خروج سوریه از بحران کنونی است. هدف کسانی که به دنبال دموکراسی در سوریه هستند دستیابی به راه حل سیاسی است و این دشوار است.

وی مدعی شد: باید مانع از تاثیرگذاری بحران سوریه بر دیگر کشورها شد باید با ارکان نظام سوریه گفتگو شود اما با بشار اسد گفتگو نشود. بشار اسد همپیمان گروههای جهادی است.