گزارش خبری- تحلیلی/

دولت توافق ملی فلسطین؛ آشتی تاکتیکی یا توافقی راهبردی؟