در گفتگو با مهر مطرح شد:

پرونده شرکت های سرمایه گذاری بانک ها روی میز کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی/ بررسی رانت و انحصار در دستور کار