حضور مقام های ایرانی در نشست مشترک وزیران زیرساخت و شهرداران جهان در سنگاپور

کد N313800