شما نظر بدهید/چه کسانی از دوقطبی شدن فضای جامعه سود می برند؟

یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد.دولتی که با شعار اعتدال و میانه روی بر سر کار آمد.

دوری و پرهیز از افراط گرایی و بازگرداندن آرامش به جامعه از شعارهای اصلی حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی بود. برخی صاحب نظران معتقدند پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون مخالفان دولت به بهانه های مختلف سعی در حاشیه آفرینی برای دولت داشته اند. اما رئیس جمهور و دولت تا کنون وارد این حاشیه هایی که برای دولت درست شده است نشده اند.

مخالفان دولت تلاش می کنند که فضای سیاسی یک بار دیگر دوقطبی شود. دو قطبی به این معنی که روال سیاسی کشور از مسیر اعتدال خارج شده و به دو قطب "با دولت" یا "بردولت" تقسیم شود.

به نظر شما چه کسانی از دو قطبی شدن فضای جامعه سود می برند؟ نظرات خود را در قسمت نظرات این خبر درج کنید. نظراتی که بعد  از ساعت 20 گذاشته شود صبح فردا منتشر خواهند شد.

2929

 

 

کد N313240