تحولات همسایگان شرقی/

تاکید کرزای و مودی بر گسترش همکاریهای دوجانبه/ ادامه حملات سنگین ارتش پاکستان علیه طالبان