همگام با انتخابات ریاست جمهوری سوریه/

پیام روشن استقبال گسترده سوریهای مقیم خارج/ ایجاد ترافیک شدید در ورودی های شهر بیروت