حمایت صهیونیستها از تروریستها ادامه دارد؛

انتقال چهار تروریست از سوریه به بیمارستهای رژیم صهیونیستی