دراجلاس تروئیکای مجمع مجالس آسیایی در اسلام آباد/

ایران برارتقای نظام مردم سالاری جهت رسیدن به پارلمان آسیایی تاکید کرد

کد N304954