روابط عمومی سپاه اعلام کرد:

آنتونف سپاه دچار آتش سوزی شد/ کسی آسیب ندید