آغاز دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های مصری از آغاز دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور السیسی و صباحی خبر دادند.