افشای اسناد یک شکست بزرگ؛

وقتی آمریکایی ها در بازپس گیری موشک های اتمی عاجز می مانند