جبلی در گفتگو با مهر : 

سفر رئیس جمهور تونس به تهران در دستور کار است/ دوازدهمین کمیسیون مشترک ایران و تونس در مرداد ماه